pl. Solny 14 lok. 3, Wroclaw, Poland

Privacy Policy

scroll down for Polish

Privacy Policy:

 1. Your personal data is controlled by Aploq SA, ul. Czysta 2/6o, 50-013 Wrocław, Poland (Controller).
 2. The Controller takes proper care and applies the appropriate technical and organisational measures to ensure that your personal data is protected. Full access to databases with your personal data is granted only to persons authorized by the Controller.
 3. Visitors of our website may browse its content without giving any personal data but during your visit here some data are collected automatically, e.g. the IP address, domain name, browser type, operating system, etc. The data may be used to analyse the behaviour patterns of visitors, to collect users’ demographic data and to customize the content of our website.
 4. If you contact us through our website contact form, by phone or email and give us your personal data, for example, your name, phone number and e-mail address, we will use it only to:
 • reply to your inquiry;
 • comply with legal obligations (in accordance with Article 6 (1c) of GDPR);
 • analyse the statistical data of users’ activity and preference in order to improve the functionalities of our website and our services (in accordance with Article 6 (1b) of GDPR);
 • promote our services including personalised services (in accordance with Article 6 (1f) of GDPR);
 • secure our claims (in accordance with Article 6 (1f) of GDPR);
 • invoice our services and prepare our financial statements;
 • claim damages or secure our legitimate interests.
 1. If you sign up for our newsletter you will be asked to give us your name and e-mail address that will be used only to send out the newsletter in accordance with the consent you express at registration.
 2. We do not request any Sensitive Data from you. However, we recognize that you may provide us with content for translation that contains Sensitive Data and/or information about criminal convictions and offences. In such case, we request that you anonymize any data that may be used to identify the data subject or inform us before you send the file. Sensitive data means data that includes details about your race or ethnicity, information about your health, genetic and biometric data, sex life, sexual orientation, political opinions, religious or philosophical beliefs, and trade union membership.
 3. Your personal data is processed for the period given in the consent form. Personal data of persons who signed a cooperation agreement with us is processed for the period of the agreement and 6 years after its termination.
 4. Your personal data will not be transferred to any other entities for marketing purposes.
 5. With regard to your personal data, you have the right to request access, modify, delete or limit the scope of processing, object to the processing and request your personal data to be transferred. You may lodge a complaint to the supervisory authority.
 6. Your personal data is stored on servers located within EEA and is protected in accordance with the appropriate regulations.
 7. Submitting of your personal data is voluntarily and necessary to process your request or complete a transaction. Without your consent we will not be able to reply to your request.
 8. All or some of your data may be transferred to third parties for processing (processors and subprocessors) who provide services to us. In particular, those may include the providers of IT, banking, financial, accounting, legal and delivery services.
 9. Your personal data is processed in accordance with the Electronic Services Act of 18 June 2002 (Journal of Laws No. 144, item 1204 with later amendments), the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws No. 2018 item 1000) and as of 25 May 2018 the General Data Protection Regulation (EU 2016/679) (GDPR).

 

 

 

Polityka prywatności:

 1. Administratorem danych osobowych jest Aploq SA, ul. Czysta 2/6o, 50-013 Wrocław.
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez administratora.
 3. Osoby odwiedzające mogą przeglądać naszą stronę internetową bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych, jednak podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są takie dane jak np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Dane te mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony internetowej.
 4. Osoby kontaktujące się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazują nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp., które będą użyte wyłącznie w celu:
 • wysłania odpowiedzi na zapytanie;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych administratora.
 1. Dane osób, które zapisują się na nasz newsletter (imię i nazwisko oraz adres e-mail) wykorzystywane są wyłącznie w celu wysyłania naszego newslettera zgodnie z treścią zgody udzielonej podczas rejestracji.
 2. Nigdy nie prosimy o podawanie danych wrażliwych. Może się jednak zdarzyć, że powierzane nam do tłumaczenia materiały będą zawierać dane wrażliwe lub informacje o skazaniach. W takich przypadkach prosimy o przesyłanie dokumentów, w których dane osobowe zostały zanonimizowane lub o wcześniejszej zgłoszenie nam tego faktu. Przypominamy, że dane wrażliwe to szczególna kategoria danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, a także dane genetyczne, dane biometrycznych mogące posłużyć do jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby
 3. Dane przechowywane są przez okres wskazany w treści oświadczenia. W sytuacji zawarcia umowy zlecenia lub współpracy, dane przechowywane są przez okres trwania umowy i przez 6 lat po jej rozwiązaniu.
 4. Dane osobowe nie są sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane na serwerach w EOG i są zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu obsługi zapytania lub zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkuje brakiem odpowiedzi na zapytanie lub niemożnością zawarcia umowy.
 8. Dane w całości lub w części mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi dla administratora, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.
 9. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 Nr 1000) oraz począwszy od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO.

 

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner